1, Maitamonhigashi 2-Chōme

1, Maitamonhigashi 2-Chōme

Details