Shimoji

Shimoji

Details

Location

Miyakojima, Okinawa Japan

Coordinates

24.74067° N, 125.29232° E