Shinoda

Shinoda

Details

Location

Aomori, Aomori Japan

Coordinates

40.82812° N, 140.72598° E