Shinko

Shinko

Details

Location

Naka, Yokohama, Kanagawa Japan

Coordinates

35.45473° N, 139.64203° E