Hattaro

Hattaro

Details

Location

Hachinohe, Aomori Japan

Coordinates

40.54068° N, 141.49244° E